Regulamin

Regulamin serwisu Auta Elektryczne dla Klientów

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego oraz świadczenia i korzystania z usług serwisu dostępnego pod adresem www.autaelektryczne.pl.
2. Usługodawcą jest iPolska z siedzibą w Nowym Sączu, adres ul. Graniczna 98, 33-300 Nowy Sącz, posiadająca numery NIP: 734-116-63-37.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
4. Regulamin Serwisu www.autaelektryczne.pl jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod tym samym adresem.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
6. Korzystający z usług Serwisu w jakikolwiek sposób oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się na warunki zawarte w regulaminie.
7. Korzystający z usług Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania go w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.


II. DEFINICJE

Użyte w treści niniejszego Regulaminu terminy oznaczają:
1. Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne zasady korzystania z serwisu internetowego www.autelektryczne.pl
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
3. Serwis – serwis internetowy www.autaelektryczne.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.autaelektryczne.pl
4. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się osób za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapewniający prywatność korespondencji.  
5. Prawa autorskie - ogół praw materialnych i niematerialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

6. RODO- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. Systemy teleinformatyczne – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
8. Umowa – umowa w rozumieniu prawa cywilnego, zawierana bez jednoczesnej obecności stron za pośrednictwem Serwiu, do której zawarcia ma zastosowanie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219).
9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu www.autaelektryczne.pl w tym negocjująca warunki transakcji za pośrednictwem serwisu oraz zawierająca z usługobiorcą umowę.
11. Usługodawca – iPolska z siedzibą w Nowym Sączu, adres ul. Graniczna 98, 33-300 Nowy Sącz, posiadająca numery NIP: 734-116-63-37.
12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219).
13. Zadatek – suma pieniężna dana przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy mająca to znaczenie, że w razie niewywiązania się z umowy przez Usługobiorcę Usługodawca może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prezentowany Regulamin określa:

1. Obowiązki i prawa Usługodawcy i Usługobiorcy wynikającej ze świadczenia usług drogą elektroniczną,
2. zasady korzystania z Serwisu,
3. znaczenie prawne treści prezentowanych w Serwisie,
4. wymagania techniczne jakie zapienić musi we własnym zakresie Usługobiorca w celu prawidłowego korzystania z Serwisu,
5. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu,
6. kary umowne,
7. postępowanie reklamacyjne,
8. zasady ochrony własności intelektualnej,
9. zasady ochrony prywatności Usługobiorców,
10. hierarchię postanowień poszczególnych dokumentów prywatnych.


IV. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG PREZ USŁUGODAWCĘ

1. Korzystanie z Serwisu wymagania zapewnienia przez Usługobiorcę we własnym zakresie sprzętu technicznego niezbędnego do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w szczególności:
połączenie z siecią internetową zapewniające brak możliwości ingerencji osób trzecich w treść wprowadzanych danych,
przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internetowej. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu technicznego Usługobiorcy niezbędnego do współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy.
4. Po wprowadzeniu danych do Serwisu Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

V. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Treści prezentowane w Serwisie są zgodne z prawem i za nie naruszają praw osób trzecich.
2. Treści prezentowane w Serwisie nie stanową oferty w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny ( Dz. U. 1964 Nr 16 poz.93) są natomiast zaproszeniem do indywidualnych negocjacji.
3. Zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu następuje po potwierdzeniu wszystkich warunków handlowych przez pracownika serwisu.
4. Informacje zawarte w Serwisie stanowią ofertę handlową produktów marki: Tesla, Volkswagen, Nissan, BMW, Audi, Smart, Renault, Mercedes-Benz. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z innym podmiotem którego produkty są prezentowane w Serwisie może nastąpić po zawarciu indywidualnej umowy sprzedaży.
5. Serwis zawiera informacje dotyczące samochodów elektrycznych wybranych producentów oraz ładowarek, jak również warunków technicznych koniecznych do pełnej funkcjonalności prezentowanych modeli.
6. Serwis umożliwia zawarcie umowy sprzedaży, zawarcie innej umowy finansowej, skojarzenie stron przyszłej umowy, przeprowadzenie wyboru i indywidualnej konfiguracji produktu, znalezienie dostawcy produktu.
7. Portal informacyjny na którym działa Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
informacje o produktach, w tym wersje wyposażenia samochodów, cenniki, promocje, dane techniczne, opisy wybranych cech i funkcji samochodów, jak również ładowarek,                                                                                                                              informacje o autoryzowanych punktach sprzedaży,                                                                                                                    informacje o autoryzowanych punktach serwisowych,
informacje o dostępnych produktach finansowych z oferty AutaElektryczne
informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie,
portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
konfiguracja modeli samochodów marki ,
możliwość odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

8. W celu odbycia jazdy próbnej wybranym autem Usługobiorca jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej.
9. W celu otrzymania przez Usługobiorcę materiałów informacyjnych, Usługobiorca jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej.
10. W przypadku Usług, do świadczenia których niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę jego Danych osobowych, Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.
11. W celu odbycia jazdy próbnej lub otrzymania materiałów informacyjnych konieczne jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na udostępnienie jego Danych osobowych autoryzowanemu zakładowi dealerskiemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbycia jazdy testowej lub otrzymania materiałów informacyjnych. Dane osobowe Usługobiorcy, który wyrazi zgodę na ich udostępnienie będą przetwarzane przez autoryzowany zakład dealerski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy wyłącznie w celu odbycia przez Usługobiorcę jazdy próbnej lub przekazania materiałów informacyjnych.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

2. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
8. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych (linki). Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na warunkach określonych przez administratora tych witryn i na własne ryzyko Usługobiorcy.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej: RODO oraz zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                         2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. iPolska Grzegorz Gumulak z siedzibą w Nowym Sączu, adres ul. Graniczna 98, 33-300 Nowy Sącz.                                                                                                                                                            3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia Usług oraz wykonania zawartej umowy.
5. Usługobiorca może wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę, jest to dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
6. Usługobiorca podając Dane osobowe oświadcza jednocześnie , że:
są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
nie naruszają one praw osób trzecich,
osoba podająca den osobowe jest uprawniona do działania w imiennie Usługobiorcy,
zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

7. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
zawarcie umowy z Usługobiorcą: imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej
możliwość odbycia jazdy próbnej: imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer prawa jazdy, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
możliwość otrzymania materiałów informacyjnych: imię, nazwisko, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.
8. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu tylko w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
9. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi RODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

10. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy w zakresie o którym mowa w niniejszym rozdziale podmiotowi K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia obsługi technicznej Serwisu.
11. Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bertelsmann Media Sp z o. o. a Usługodawcą.  Dane osobowe Usługiobiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 3 lat licząc od daty wykonania przez udostępnienie Danych osobowych.
12. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania Danych jak i usunięcia w tym likwidacji konta w Serwisie- przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art.17 ust. 3 RODO.
13. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić do odpowiednich podmiotów z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługiobiorcy narusza przepisy. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


VIII. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach w szczególności naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. 5. Usługodawca oświadcza, że na podstawie przyznanych licencji przysługują mu autorskie prawa majątkowe do korzystania na określonym polu eksploatacji z grafik udostępnionych w Serwisie.
6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób .

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa w ramach Serwisu zostaje zawarta poprzez wprowadzenie zgodnych oświadczeń woli stron do środka komunikacji elktronicznej,
2. Usługobiorca oraz Usługodawca wprowadzają następującą hierarchię dokumentów prywatnych w zależności od pierwszeństwa ich mocy prawnej: 1) postanowienia umów zawartych indywidualne, 2) zmiany i uzupełnienia treści umów, 3) Regulamin serwisu AutaElektryczne.
3. W zależności od przyjętych rozwiązań w Serwisie umowa zostaje zawarta w chwili zaakceptowania w systemie elektronicznym uzgodnionego zamówienia oraz zapłaty zadatku w wysokości .... lub poprzez wprowadzenie akceptującego oświadczenia woli Usługobiorcy do przygotowanej wcześniej i udostępnionej oferty.
4. Usługodawca zastrzega, iż przedmiotem świadczenia w ramach Serwisu są rzeczy wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji i służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb i z tego względu Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu. Zastrzeżenie niniejsze jest zgodne z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 683).
5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach Serwisu jak również do odstąpienia od zawartej już Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia w sytuacji:
naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu
podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.
6. Akceptując warunki Serwisu Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy w sytuacji dopuszczenia się naruszeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału kary umownej w wysokości  przeciętnego wynagrodzenia w Polsce ogłoszonego w ostatnim komunikacie przez Preseza Glównego Urzędu Statystycznego. Zobowiązanie powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania od Usługobiorcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie w szczególności konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca na żądanie pisemne Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.                                               2. Usługobiorca lub zainteresowany może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o interpretację konkretnych postanowień regulaminu.                                                                                                                                                                                               3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy zawarte przed zmianą regulaminu a niewykonane mogą zostać wypowiedziane przez Usługobiorcę.                                                                                                                                                                                  4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.                                                                                                                                                                      5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.                  6. Ewentualne spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy .                7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

Wybrane Realizacje
Darmowa konsultacja
Darmowa konsultacja dotyczaca samochodow
   Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu zg?oszenia zgodnie z RODO przez firm? iPolska, jako administratora danych zgodnie z Polityk? Prywatno??i oraz Prywatno?ci? Polityki Cookies.

Auta Elektryczne

Kreska pozioma

Auta Elektryczne s? na bie??co ze wszystkim, co najwa?niejsze dla bran?y elektromobilno?ci. Dla Ciebie przekraczamy granice wychodz?c poza stereotypowe my?lenie o samochodach i ich mo?liwo?ciach.
Dla Ciebie testujemy i wybieramy najlepsze rozwi?zania.

S?oneczny gara?
Na naszych stronach znajdziesz zarówno elektryzuj?ce oferty samochodów elektrycznych, ?adowarek do aut elektrycznych jak równie? kompletne elektrownie s?oneczne do zasilania Twojego domu oraz samochodu.

Elektromobilno?? jest nasz? pasj? i powo?aniem, dlatego ju? dzi? serdecznie zapraszamy do naszego ?wiata "pozytywnej" energii!

Zobacz wi?cejO nas - oferujemy samochody elektryczne i hybrydowe

Zapisz sie na newsletter!
© 2021 AutaElektryczne.pl Wszelkie prawa zastrze?one.
Tesla cena, Samochody elektryczne Zielona Góra, ładowanie samochodu elektrycznego